Supermarket blur background
Flat Infographic Label

ความเป็นมาของบริษัท

White Chicken in the Grass

เนื่องจากแนวคิดในการทำงานด้านบัญชีการผลิตไก่เนื้อที่ผ่านมาได้มองเห็นโอกาส และความสำเร็จของการทำธุรกิจในอนาคต ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในธุรกิจทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพราะมีช่องทางการขยายธุรกิจให้เป็นแบบธุรกิจที่ครบวงจร และขยายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน และหนึ่งในการทำธุรกิจทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมนั่นก็คือ “การจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกครบวงจร” แต่ความสำเร็จของการทำธุรกิจต้องมีปัจจัยหลายอย่างควบคู่กันไป ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ มีการเข้ารับการอบรม และมีประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น จึงได้ตัดสินใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการทำธุรกิจ หาทีมงาน หาตลาดเป้าหมาย และที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำกลับไปใช้ได้จริง มีการส่งทีมงานและตัวแทนต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรม ค้นหาข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้และความมั่นใจในการทำงาน แล้วนำความรู้ต่าง ๆ กลับมาทบทวนหาข้อสรุป เพื่อวางแผนในการดำเนินงานการทำธุรกิจ

จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มที่ผ่านมาจึงตัดสินใจทำธุรกิจ “จำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยให้ได้คุณภาพ” จากจุดนี้จึงได้ริเริ่มทำการค้าขายกับบริษัท ต่างๆ เช่น บริษัท ซีพี,บริษัท เบทาโกร,บริษัท สหฟาร์ม,บริษัท เซนทาโก,บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม และอื่นๆ ที่ผลิตชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุก โดยการรับซื้อสินค้าที่ตลาดและลูกค้าต้องการเพื่อมาจำหน่าย จากประสบการณ์ในการทำบัญชีการผลิตไก่เนื้อครบวงจร ทำให้ทราบถึงผลกำไร-ขาดทุนเป็นอย่างดี มีแนวโน้มในการขยายธุรกิจให้เป็นแบบธุรกิจที่ครบวงจร และขยายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจโดยคิดเสมอมาว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจทางด้านนี้จะต้องมีโรงงานแปรรูปการผลิตไก่เนื้อ มีเครื่องจักรเป็นของตนเองและเป็นโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้อง แต่การมีโรงงานแปรรูปเป็นของตนเองนั้นมีระยะเวลายาวนานพอสมควรในการก่อสร้างและดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลถึงโอกาสและช่องทางในการขยายธุรกิจ จึงได้ตัดสินใจ และวางแผนเปิดบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อทำธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภคเพราะมีมุมมองว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการธุรกิจได้ดีที่สุดและแผนโครงการดังกล่าวยังส่งผลถึงประโยชน์ทางการทำธุรกิจในระยะยาวกับกลุ่มบริษัทฯต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา


Flat Infographic Label

โครงสร้างองค์กร


เจ้าหน้าที่

พนักงาน

ผู้จัดการฝ่าย

Project Manager

ผู้จัดการแผนก

Project Specialist

ฝ่ายสำนักงาน

สนันสนุนการผลิต

เจ้าหน้าที่

พนักงาน

ผู้จัดการฝ่าย

Project Manager

ผู้จัดการแผนก

Project Specialist

กรรมการผู้จัดการ

ผู้จัดการฝ่าย

บริหารธุรกิจ

ฝ่ายคลังสินค้า

ผู้จัดการฝ่าย

Project Manager

เจ้าหน้าที่

พนักงาน

ผู้จัดการแผนก

Project Specialist

ฝ่ายบบัญชี-การเงิน

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการฝ่าย

Project Manager

ผู้จัดการแผนก

Project Specialist

ฝ่ายขายและการตลาด

เจ้าหน้าที่

พนักงาน

ผู้จัดการฝ่าย

Project Manager

ผู้จัดการแผนก

Project Specialist

Supermarket blur background
Flat Infographic Label

ขอบเขตธุรกิจ

1

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกจากเนื้อสัตว์ เป้าหมายการหาพื้นที่ในการจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

Sliced chicken meat
Fresh Raw Chicken Meat

2

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่าย ลูกไก่เนื้อ และอาหารสัตว์ เป้าหมายการหาพื้นที่ในการจำหน่ายลูกไก่เนื้อ และอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

3

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ยานยนต์ เป้าหมายการจำหน่ายเพื่อรถขนส่งสินค้า และรถยนต์ของบริษัทฯ รถยนต์พนักงาน เพื่อให้การทำงานด้านการขนส่งของธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างร้ายได้ให้บริษัทฯ ต่อไป

Raw Chicken Meat
Fresh Raw Chicken Breast Fillet, Organic Meat.

4

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน

Raw chicken thighs

5

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำลูกไก่เนื้อ และอาหารสัตว์

จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน

Fresh Raw Chicken Meat

6

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำน้ำมันเชื้อเพลิง จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน

Supermarket blur background
Flat Infographic Label

ร่วมงานกับเรา

Gps Icon

นโยบายบริษัท (Policy)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภค

รวมถึงพัฒนาสินค้าตามความพึงพอใจของลูกค้า


Supermarket blur background
Flat Infographic Label

ขอบเขตธุรกิจ

Bubble Sticker number 1

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกจากเนื้อสัตว์

เป้าหมายการหาพื้นที่ในการจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

Two number cute

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่าย ลูกไก่เนื้อ และ อาหารสัตว์ เป้าหมายการหาพื้นที่ในการจำหน่ายลูกไก่เนื้อ และอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ

Bubble Sticker number 3

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ยานยนต์ เป้าหมายการจำหน่ายเพื่อรถขนส่งสินค้า และ รถยนต์ของบริษัทฯ รถยนต์พนักงาน เพื่อให้การทำงานด้านการขนส่งของธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างร้ายได้ให้บริษัทฯ ต่อไป

Number 4 Sticker

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน

Balloon Inspired Bubble Number 5

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำลูกไก่เนื้อ และอาหารสัตว์จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน

Number 6 Sticker

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำน้ำมันเชื้อเพลิง จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน

นายณัฎฐกิตติ์ พิทักษ์วนิชยกุล

ผู้จัดการทั่วไปด้านงานขาย และการตลาด

ประวัติกรรมการ

นายณัฎฐกิตติ์ พิทักษ์วนิชยกุล ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปด้านงานขาย และการตลาด


วันเดือนปีเกิด : 25มกราคม 2517 ปัจจุบัน อายุ 47 ปี


ภูมิลำเนาเดิม : จ.สุพรรณบุรี


การศึกษา : ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตว์ปีก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่


ประสบการณ์การทำงาน


พ.ศ. 2540 สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ บจก. เอ็น เค อาหารสัตว์ จ.ราชบุรี


พ.ศ. 2541 สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ บจก. บีพี อาหารสัตว์ จ.สระบุรี


พ.ศ. 2543 พนักงานขายไก่เนื้อบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์


พ.ศ. 2544 พนักงานขายไก่เนื้อ สุกรเนื้อ ไข่ไก่ ไก่ชิ้นส่วน เปิดสาขาใหม่ เขตลพบุรี

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์


พ.ศ. 2545 พนักงานขายสาขาสุพรรณบุรี


พ.ศ. 2545 ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี


พ.ศ. 2547 ผู้จัดการสาขากาญจนบุรี


พ.ศ. 2549 ผู้จัดการสาขาศรีราชา ชลบุรี


พ.ศ. 2551 ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษบมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ภาค อีสาน


พ.ศ. 2556-57 ผู้จัดการทั่วไปด้านงานขาย และการตลาด บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จำกัด


พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด

Supermarket blur background

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเราได้ที่

เนื่องจากแนวคิดในการทำงานด้านบัญชีการผลิตไก่เนื้อที่ผ่านมาได้มองเห็นโอกาส และความสำเร็จของการทำธุรกิจในอนาคต

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด

เลขที่ 71 หมู่ 7

ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท

จ.สระบุรี 18120 (สำนักงานใหญ่)


โทร : 036-670-266

มือถือ : 080-823-3575

Email: info@dfgtrading.com

Line : @509nhrej

ช่องทางติดต่อ

Red Abstract Background

Copyright © 2022 DFG Trading Company Limited All Rights Rerserved.

บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด

71 ม.7 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120 (สำนักงานใหญ่)