ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์,   ยืดหยุ่น,   มุ่งมั่น,   เชี่ยวชาญ,   ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

  1. บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกจากเนื้อสัตว์ เป้าหมายการหาพื้นที่ในการจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ เพื่อให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ
  2. บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่าย ลูกไก่เนื้อ และ อาหารสัตว์ เป้าหมายการหาพื้นที่ในการจำหน่ายลูกไก่เนื้อ และ อาหารสัตว์ เพื่อให้ได้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจ
  3. บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ยานยนต์ เป้าหมายการจำหน่ายเพื่อรถขนส่งสินค้า และ รถยนต์ของบริษัทฯ รถยนต์พนักงาน เพื่อให้การทำงานด้านการขนส่งของธุรกิจขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างร้ายได้ให้บริษัทฯ ต่อไป
  4. บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน
  5. บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำลูกไก่เนื้อ และ อาหารสัตว์ จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน
  6. บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด นำน้ำมันเชื้อเพลิง จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจรับรองอย่างละเอียดและถูกต้องทุกขั้นตอน

Flow Chart รูปแบบธุรกิจ  

กลุ่มลูกค้าภายในประเทศ