เลือกภาษาของคุณ

วัตถุประสงค์


1. เพื่อทำการรับซื้อไก่เนื้อมีชีวิตส่งมอบให้โรงงานชำแหละชิ้นส่วนไก่ ตามราคาในสัญญาจ้างชำแหละชิ้นส่วนไก่ที่มีข้อตกลงไว้ โดยการส่งมอบต้องเป็นไก่เนื้อที่มีชีวิตและมีคุณภาพตามที่ข้อกำหนดที่ต้องการของโรงงานทั้งหมด

2. เพื่อทำการรับชิ้นส่วนไก่เนื้อที่จ้างชำแหละนำมาส่งมอบให้ลูกค้า ตามราคาในสัญญาหรือข้อตกลงซื้อขายที่กำหนดไว้ โดยการส่งมอบต้องเป็นชิ้นส่วนไก่เนื้อที่มีมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการทั้งหมด

3. เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับฟาร์มเกษตรกรที่เลี้ยงไก่เนื้อ โดยการรับซื้อตามราคาในสัญญา และ ทำให้บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด เป็นที่รู้จักสำหรับวงการการรับซื้อไก่เนื้อทั้งประเทศ อย่างต่อเนื่องในอนาคต

4. เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพสินค้าชิ้นส่วนไก่เนื้อที่มีการตรวจสอบจาก บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ก่อนที่จะนำเข้าสู่โรงงานชำแหละ ต้องเป็นไก่ที่มีคุณภาพปลอดจากสารตกค้างหรือยาตกค้างในเนื้อไก่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ามีความปลอดภัยมากที่สุด พร้อมทั้งในอนาคตข้างหน้าที่มีการส่งออกต่างประเทศ คุณภาพเนื้อไก่ต้องมีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสวัสดิภาพสัตว์ต้องผ่านหลักการ Animal welfare ของกรมปศุสัตว์ และมาตรฐานในการส่งออก

5. เพื่อจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิง ยานยนต์ เพื่อรถขนส่งสินค้า และ รถยนต์ของบริษัทฯ รถยนต์พนักงาน ใช้ให้การทำงานด้านการขนส่งของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังสามารถสร้างร้ายได้ให้บริษัทฯ ต่อไป

   

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ


เมื่อบริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจ และ ขยายขอบเขตเป็นที่ยอมรับของลูกค้าแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลสู่ความสำเร็จในธุรกิจ มีดังนี้

1. ได้รับรายได้เป็นที่พอใจ สามารถทำได้ตลอด เป็นอาชีพที่ความมั่นคงให้กับครอบครัว

2. ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัย สามารถทวนสอบย้อนกลับที่มาของกระบวนการผลิตได้ โดยเป็นสินค้าที่มีการรับรองมาตรฐาน

3. สร้างรายได้และมีผลประกอบการที่ดีสำหรับนักลงทุนในการประกอบอาชีพ การค้าขายสินค้าจากเนื้อไก่สด และอาหารปรุงสุกจากเนื้อไก่

4. สร้างอาชีพที่มีความมั่นคงให้กับคนชุมชน ในสังคม และ สามรถนำเงินตรามาบริหารจัดการให้เกิดความสุขและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สู่ความยั่งยืนในอนาคต