ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์,   ยืดหยุ่น,   มุ่งมั่น,   เชี่ยวชาญ,   ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

               เนื่องจากแนวคิดในการทำงานด้านบัญชีการผลิตไก่เนื้อที่ผ่านมาได้มองเห็นโอกาส และความสำเร็จของการทำธุรกิจในอนาคต ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในธุรกิจทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม เพราะมีช่องทางการขยายธุรกิจให้เป็นแบบธุรกิจที่ครบวงจร และขยายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน  และหนึ่งในการทำธุรกิจทางด้านเกษตรอุตสาหกรรมนั่นก็คือ “การจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกครบวงจร” แต่ความสำเร็จของการทำธุรกิจต้องมีปัจจัยหลายอย่างควบคู่กันไป ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ต้องมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ มีการเข้ารับการอบรม และมีประสบการณ์ต่าง ๆ ดังนั้น จึงได้ตัดสินใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการทำธุรกิจ หาทีมงาน หาตลาดเป้าหมาย และที่ปรึกษาทางด้านเทคนิคต่าง ๆในการทำธุรกิจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำกลับไปใช้ได้จริง มีการส่งทีมงานและตัวแทนต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรม ค้นหาข้อมูลเพื่อเพิ่มความรู้และความมั่นใจในการทำงาน แล้วนำความรู้ต่าง ๆกลับมาทบทวนหาข้อสรุป เพื่อวางแผนในการดำเนินงานการทำธุรกิจ

             

จากการศึกษาหาความรู้เพิ่มที่ผ่านมาจึงตัดสินใจทำธุรกิจ “จำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยให้ได้คุณภาพ” จากจุดนี้จึงได้ริเริ่มทำการค้าขายกับบริษัท ต่างๆ เช่น บริษัท ซีพี,บริษัท เบทาโกร,บริษัท สหฟาร์ม,บริษัท เซนทาโก,บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม และอื่นๆ ที่ผลิตชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุก โดยการรับซื้อสินค้าที่ตลาดและลูกค้าต้องการเพื่อมาจำหน่าย จากประสบการณ์ในการทำบัญชีการผลิตไก่เนื้อครบวงจร ทำให้ทราบถึงผลกำไร-ขาดทุนเป็นอย่างดี มีแนวโน้มในการขยายธุรกิจให้เป็นแบบธุรกิจที่ครบวงจร และขยายสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจโดยคิดเสมอมาว่าถ้าจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจทางด้านนี้จะต้องมีโรงงานแปรรูปการผลิตไก่เนื้อ มีเครื่องจักรเป็นของตนเองและเป็นโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานอย่างถูกต้อง แต่การมีโรงงานแปรรูปเป็นของตนเองนั้นมีระยะเวลายาวนานพอสมควรในการก่อสร้างและดำเนินการต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลถึงโอกาสและช่องทางในการขยายธุรกิจ จึงได้ตัดสินใจ และวางแผนเปิดบริษัทอย่างถูกต้อง เพื่อทำธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และอาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภค เพราะมีมุมมองว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบการธุรกิจได้ดีที่สุด และ แผนโครงการดังกล่าวยังส่งผลถึงประโยชน์ทางการทำธุรกิจในระยะยาวกับกลุ่มบริษัทฯ ต่างๆ ดังที่กล่าวมา

นโยบายบริษัท (Policy)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายชิ้นส่วนไก่เนื้อ และ อาหารปรุงสุกที่ปลอดภัยให้ผู้บริโภค

รวมถึงพัฒนาสินค้าตามความพึงพอใจของลูกค้า

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด 
DFG Trading Company Limited


ซื่อสัตย์
(Integrity)

การปฏิบัติงานถ้วยความซื่อสัตย์ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องรับผิดชอบ โปร่งใสมีจริยธรรมและใช้หลักคุณธรรมในการบริหารและในการทำงาน


ยืดหยุ่น
(Flexibility)

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเสมือน "ปลาใหญ่ว่ายเร็ว" เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส


มุ่งมั่น
(Execution)

การปฏิบัติงานด้วยความ ขยัน อดทน มีวินัยรับผิดชอบ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงาน


เชี่ยวชาญ
(Profressional)

การปฏิบัติงานถ้วยความเชี่ยวชาญ รู้ลึก รู้จริงและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง


ทำงานเป็นทีม
(Teamwork)

การทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดีมีความสามัดคีในหมู่คณะมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน