ค่านิยมองค์กร : ซื่อสัตย์,   ยืดหยุ่น,   มุ่งมั่น,   เชี่ยวชาญ,   ทำงานเป็นทีม

เลือกภาษาของคุณ

Board of Directors

คุณณัฎฐกิตติ์   พิทักษ์วนิชยกุล

กรรมการผู้จัดการบริษัท
บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด


ประวัติส่วนตัว

25  มกราคม   2517    ปัจจุบัน อายุ  48  ปี

สัญชาติ   : ไทย  เชื้อชาติ : ไทย   ศาสนา : พุทธ

การศึกษา

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี  (วท.บ.) สาขาสัตว์ปีก 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จ.เชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2540  สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ บจก. เอ็น เค อาหารสัตว์ จ.ราชบุรี
พ.ศ. 2541  สัตวบาลส่งเสริมไก่เนื้อ บจก. บีพี อาหารสัตว์ จ.สระบุรี
พ.ศ. 2543  พนักงานขายไก่เนื้อบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
พ.ศ. 2544  พนักงานขายไก่เนื้อ สุกรเนื้อ ไข่ไก่ ไก่ชิ้นส่วน เปิดสาขาใหม่ เขตลพบุรี บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์
พ.ศ. 2545  พนักงานขายสาขาสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2545  ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2547  ผู้จัดการสาขากาญจนบุรี
พ.ศ. 2549  ผู้จัดการสาขาศรีราชา  ชลบุรี
พ.ศ. 2551-57  ผู้จัดการฝ่ายโครงการพิเศษ  บมจ. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) ภาค อีสาน
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีเอฟจี เทรดดิ้ง จำกัด